Sangli

अवघड सोपे झाले हो!!

गणिताचं नाव काढलं की भल्याभल्यांच्या अंगावर काटा येतो. कॅलक्युलेटरशिवाय आकडेमोड करायची म्हटलं, तर मग घामच फुटतो. गणिताचा पाया हा शाळकरी ...